Първо ниво на обучение: Психодрама асистент / консултант – София, октомври 2018 г.

Психодрама институт Д.Е.А. – София
член на Федерацията на европейските обучителни организации по психодрама (FEPTO)
Обучителна програма по психодрама, социометрия и групова терапия

Обучение първо ниво – ПСИХОДРАМА АСИСТЕНТ / КОНСУЛТАНТ

Психодрама институт Д.Е.А. обявява прием за първо ниво на обучение в методите на психодрамата, социометрията и груповата терапия в гр. София с главни обучители Мален Маленов и Галина Дойчинова.

Обучението формира основни познания в областта на теорията и практиката на психодрамата, както и базови умения за приложение на тези методи в индивидулен и групов сетинг. То подготвя кандидатите за преминаване на изпит за квалификацията „Психодрама асистент / консултант“.

Обучителната група ще се провежда в седмичен формат – срещи веднъж седмично след работно време. В допълнение са предвидени съботно-неделни тематични и клинични семинари с честота 3 до 4 пъти годишно.

Начало: м. октомври/ноември 2018 г.

Водещи:

Мален Маленов (психолог, психодрама терапевт, психоаналитик), старши обучител към Психодрама институт Д.Е.А., преподавател в НБУ, член на Българското дружество по психодрама и групова терапия, Българската асоциация по психотерапия и Българско психоаналитично общество.

Галина Дойчинова (психолог, психодрама терапевт, психоаналитичен психотерапевт), старши обучител към Психодрама институт Д.Е.А., член на Българската асоциация по психотерапия и на Дружеството по психоаналитична психотерапия в България.

Описание на обучението:

Основна цел на обучението е да бъде развита емоционална компетентност и опит на участниците по посока на лична автономност и зрялост, способност за поемане на перспектива, осъзнатост и разширяване на собствения креативен потенциал. На тази база постепенно се въвежда изучаването на основни елементи и инструменти от психодраматичния процес: техники на загряването, въвеждане в роля, солилокуи, размяна на ролите, дублиране, огледало, скулптура, проекция в бъдещето и т.н. Като втори централен елемент обучението включва специализирани модули посветени на методологията, процес-анализ, тематични семинари на гостуващи обучители, активно четене на текстове от областта на психодрамата и психотерапията, теориите за психичното развитие и личността и др.; писане на експозета и реферати по предварително зададена програма; систематично водене на лични протоколи от страна на всички обучаващи се. Третият съществен компонент на обучението е супервизираната практика в рамките на постоянна затворена (или „бавно отворена“) група. Условие за дипломиране е заключителен колоквиум и представяне и защитаване на случай.

Продължителност: 600 часа х 45 мин. в продължение на 2 ½ – 3 години. От тях:

  • 250 часа участие в групов процес, поемане на перспективата и влизане в ролята на Протагонист, Антагонист, Помощен Аз и др.
  • 200 часа водене на групов процес с акцент върху загряване, социометрия, избор на протагонист, построяване на сцена, водене на винетка и функциониране като ко-водещ; със съпътстваща супервизия и процес-анализ.
  • 150 часа теория, самостоятелна работа с научни текстове и участие в тематични и теоретични семинари.

Такса участие: 7 лв. на учебен час или 21 лв. седмично (3 часа x 45 мин.) с честота средно 4 пъти в месеца, 10 месеца в годината. Предвидени са и 3 до 4 тематични семинара х 20 академични часа годишно като таксата е 80 лв. на семинар.

Сертификат: Диплома за психодрама-асистент / консултант

След успешно приключване на обучението на участниците ще бъде издаден национално-валиден сертификат за квалификацията “Психодрама асистент/консултант“ – необходимо условие за включване в обучение за „Психодрама водещ / терапевт“.

Обучителната програма на института е съобразена с изискванията на Българското дружество по психодрама и групова терапия и на Федерацията на европейските обучителни организации по психодрама (FEPTO). 

Условия за включване:

  • завършили (или в процес на обучение за) образователна степен „бакалавър“ или „магистър“ в областта на помагащите професии (Психология, Педагогика,  Социална работа, Медицина и др.), 22 навършени години, ИЛИ
  • завършили (или в процес на обучение за) образователна степен „бакалавър“ или „магистър“ извън помагащите професии, 25 навършени години.
  • премината група за собствен опит с психодрама в продължение на поне една година (200 часа) при дипломирани психодрама водещи.

Включването в групата става след 1. попълване на онлайн-заявка за участие и
2. мотивационно интервю. Час за интервю се уговаря индивидуално по телефон или по e-mail след получаване на заявката.

NB: Ангажиментът за участие в групата включва:

  • Участие през целия договорен период.
  • Максимален брой отсъствия: 25% от часовете. Пропуснатите часове се заплащат.
  • Спазване на правилата за конфиденциалност и доброволност, както и на всички останали групови правила и норми, които ще бъдат по време на интервюто.

Онлайн заявка за участие…

За допълнителна информация: GSM 0888 835 976, info@deapi.eu