Обучителна програма

Психодрама институт „ДЕА“ – София, България

Обучителна програма по психодрама, социометрия и групова терапия

1. Въведение

Обучението за психодрама-терапевт / психодрама-водещ като специализирано продължаващо обучение, следва основните насоки на Психодрама институт ДЕА. Тези насоки са съобразени с изискванията както на Българското дружество по психодрама и групова терапия (БДПГТ), така и на Федерацията на европейските обучителни организации по психодрама (FEPTO).

Дипломираните психодрама-терапевти получават квалификация и право да прилагат самостоятелно и на собствена отговорност психодрамата като групов и/или индивидуален терапевтичен метод.

Дипломираните психодрама-водещи получават квалификация и право да прилагат самостоятелно и на собствена отговорност психодрамата като групов и/или индивидуален метод за личностово развитие, разширяване на социалната компетентност в контекста на педагогическата, психо-социалната и организационна работа.

Първата и основна цел на обучението е да бъде развита емоционална компетентност и опит на участниците по посока на лична автономност и зрялост, способност за поемане на перспектива, осъзнатост и разширяване на собствения креативен потенциал. На тази база постепенно се въвежда изучаването на основни елементи и инструменти от психодраматичния процес: техники на загряването, въвеждане в роля, солилокуи, размяна на ролите, дублиране, огледало, скулптура, проекция в бъдещето и т.н. Като втори централен елемент обучението включва специализирани модули посветени на методологията, процес-анализ, тематични семинари на гостуващи обучители, активно четене на текстове от областта на психодрамата и психотерапията, теориите за психичното развитие и личността и др.; писане на експозета и реферати по предварително зададена програма; систематично водене на лични протоколи от страна на всички обучаващи се. Третият съществен компонент на обучението е супервизираната практика. На участниците постепенно се позволява да практикуват своите умения във водене на загряване, социометрия, кратки психодраматични сцени (винетки) и, в последна сметка, на цели психодраматични сесии в групата за напреднали под супервизията на техните обучители. Последната стъпка от този компонент е самостоятелното водене на група под индиректна супервизия. От обучаемите се очаква да изготвят подробни протоколи от своята работа, които след това биват изследвани и анализирани внимателно от техните супервизори с цел да им се помогне да развият техните умения и разбиране за водене на процеса. Финалното оценяване на обучаемите се базира на всички изброени аспекти от представянето им в рамките на цялото им обучение.

2. Изисквания към кандидатите:

2.1 Обучение за психодрама-терапевт:

Бакалавър или магистър в областта на помагащите професии (Психология, Педагогика,  Социална работа, Медицина и др.), 22 навършени години. При завършване на психодраматичното обучение: 2-4 години доказана практика в съответното професионално поле, в което да се използва психодрамата.

2.2 Обучение за психодрама-водещ:

Бакалавър или магистър извън помагащите професии, 25 навършени години. Допълнителна квалификация, даваща основни познания за развитието на личността, нейното функциониране, психопатологията и др. При завършване на психодраматичното обучение:  2-4 години доказана практика в съответното професионално поле, в което да се използва психодрамата.

 
3. Структура и съдържание на обучението

3.1 Базово ниво

Сертификат: завършил група за собствен опит
Съдържание: Работа с лични теми и съдържания в групов психодраматичен контекст.
Продължителност: 200 часа х 45 мин., в продължение на минимум 1 година. Групата може да се провежда в ежеседмичен или в ежемесечен формат.

(Броят часове на всички нива от обучението е съобразен с изискванията на БДПГТ и FEPTO.)

3.2 Първо обучително ниво
Сертификат: психодрама-асистент / консултант
Съдържание: основни познания в областта на теорията и практиката на психодрамата, социометрията и груповата терапия. Ролеви разигравания в индивидулен и групов сетинг, опит с основните инструменти на психодрамата. Собствен опит,  теоретични и тематични семинари, супервизия. Заключителен колоквиум и представяне на случай.
Продължителност: 600 часа х 45 мин. в продължение на минимум 2 ½ – 3 години. От тях:

  • 250 часа участие в групов процес, поемане на перспективата и влизане в ролята на Протагонист, Антагонист, Помощен Аз и др.
  • 200 часа водене на групов процес с акцент върху загряване, социометрия, избор на протагонист, построяване на сцена, водене на винетка и функциониране като ко-водещ; със съпътстваща супервизия и процес-анализ.
  • 150 часа теория, самостоятелна работа с научни текстове и участие в тематични и теоретични семинари.

3.3 Второ обучително ниво
Сертификат: психодрама-терапевт, психодрама-водещ
Съдържание: дълбинни познания в областта на теорията и практиката на психодрамата, социометрията и груповата терапия. Теоретични и тематични семинари, упражняване на ролята на водещ в индивидуален и групов сетинг. Системна супервизия, собствен опит. Заключителен изпит, теоретична разработка.
Продължителност: 600 академични часа. От тях:

  • 100 часа участие в група за напреднали като Протагонист, Помощен Аз и др.
  • 350 часа работа под супервизия, от които 100 часа самостоятелно водене в група за напреднали и участие в процес анализ, 200 часа водене на собствена група извън обучителната, 50 часа индивидуална супервизия на самостоятелната практика извън обучителната група.
  • 150 часа теория – самостоятелна работа с научни текстове и теоретично и практическо участие в теоретични и тематични семинари.

3.4 Основни характеристики на обучителните нива

  • Базовото ниво цели развиване на емоционална компетентност и опит в посока на лична автономност и зрялост, способност за поемане на перспектива, разширяване на креативния потенциал. Преминаването му е условие за включване в първо обучително ниво.
  • Първото обучително ниво (за психодрама асистент / консултант) включва собствен опит и упражняване на психодрамата в постоянна затворена (или „бавно отворена“) група. Този формат позволява на участниците да преживеят развитие в групата, в което участват и върху което рефлектират. Обучението се допълва от тематични и теоретични семинари като:  терапевтичната философия на Морено, интерперсоналната картина за човека в психодрамата, основни психодрама-техники през призмата на психология на развитието, основни етапи на психодрамата, специфика на груповия процес, терапевтични фактори и т.н.
  • Второ обучително ниво (за психодрама терапевт / водещ) може да бъде започнато след успешното приключване на първото обучително ниво, отново в една постоянна затворена (или „бавно отворена“) група със същия или друг групов водещ / водещи. Основният акцент е поставен върху обучаването в самостоятелното прилагане на метода и неговите техники, но вече на ниво за напреднали, както и върху супервизирането на собствената индивидуална и групова практика. Тук спадат тематични и теоретични семинари, свързани с психодрама-диагностика на развитието на личността, ролевата теория и психология на развитието, действена и ролева патология, както и други теории за личността (напр.хуманистичната психология,  системната парадигма в психотерапията, психоанализа, теория за обектните отношения, психология на Аз-а и др.)

3.5 Основни съставни елементи на обучението

Обучението се провежда под формата на ежеседмични или ежемесечни семинари с група от 8-15 участници. Голяма част от тях се провеждат в постоянни затворени (или „бавно отворени“) обучителни групи. Такива групи се създават на различни места в страната при нужда. Семинарите обикновено са двудневни или тридневни и се провеждат в рамките на един уикенд месечно (за общо 16-20 часа х 45 мин.).

3.5.1 Тренинг собствен опит

Този тренинг създава възможност за придобиване на „Аз- и Ти-“ преживелищен опит, опосредстване на психодраматичните техники, преживяване и психодраматично и социометрично преработване на груповия процес. Затвореният модел на групата способства дълбинна работа с груповата матрица и вида интеракции и ролеви предложения, идващи от Мен и от Другия.

3.5.2 Тематични семинари

В рамките на един уикенд затворената, или специално създадената за семинара група, водена от постоянните водещи или гост-лектор, работи върху определена тематика от областта на психотерапията или разширяване на социалната компетентност. Собствените преживявания по конкретната тема биват допълнени и рефлектирани през призмата на психодраматичната парадигма.

3.5.3 Теоретични семинари

В тях се преподават основни елементи от теорията и терапевтичната философия на психодрамата. Те представят и разглеждат и други теоретични модели, разликата и допирните точки с тях, за да могат обучаващите се да придобият цялостна представа в полето на психотерапията и да влизат в плодотворна дискусия с представители на други школи.

3.5.4 Супервизия

Тя се провежда както в тренинг семинарите по супервизия, така и в семинари по супервизия в постоянни малки групи и в индивидуални сесии.

3.5.5 Самостоятелна работа с текстове

В своята самоподготовка обучаващият се работи с текстове върху теорията и практиката на психодрамата, както и на други основни психотерапевтични теории.

3.5.6 Писмена заключителна работа

Писмената заключителна работа се изгражда върху опита от прилагането на метода  и засяга теми в рамките на теорията на психодрамата. В заключителния колоквиум практическият опит бива сценично представен и дискутиран, теоретичните познания на кандидата биват оценени.

Количествено сравнение между обучителната програма и минималните обучителни стандарти на FEPTO в часове:

 

Собствен опит

Теория и техники

Техники за водене

Супервизия

Свободно разпределени

Практика

Общо часове

FEPTO

200

120

200

80

120

160

880

ПИ „ДЕА“

200+250+100 = 550

150+150 = 300

150+100 = 250

50+50 = 100

 

0+200 = 200

                             1400