Семинарна програма

Теория: теми на теоретичните семинари (задължителни и избираеми), обменни семинари, индивидуални задачи за четене и др.

I. ОСНОВИ НА ПСИХОДРАМАТА И ГРУПОВАТА ТЕРАПИЯ

1. Основни моменти от учението на Дж. Л. Морено – Част I – 10 часа
(същностната ситуация на човека, концепцията за Аз-Бога; спонтанност, креативност и културни шаблони; “тук-и-сега” и философията на Срещата)

2. Основни моменти от учението на Дж. Л. Морено – Част II – 10 часа
(основи на Моренианската ролева теория, “status nascendi” и “locus nascendi”; матрицата на идентичността; психосоматични, психодраматични и социални роли)

3. Основни моменти от учението на Дж. Л. Морено – Част III – 10 часа
(виждането на Морено за структурата на обществото; социален атом и социална матрица; създаването на социометрията, груповата терапия и социатрията)

4. Основни елементи (инструменти) на психодрамата – 20 часа
(сцена, протагонист, водещ, помощен аз, публика – смисъл, функции, взаимодейсвтие)

5. Основни техники (процедури) на психодрамата – 20 часа
(интервю, поемане на роля, soliloquy, дублиране, размяна на ролите, техника на огледалото, действено повторение и т.н. – смисъл, избор на техника, мястото на протагониста; допълнителни техники, техники на момента)

6. Основни етапи на психодрамата – 20 часа
(загряване: смисъл, видове загряване, насока на загряването, анализ на загряването; действие: динамика, принципи и форми на разиграване в психодрамата и социодрамата, индивидуални и групови протагонисти; споделяне: принципи на споделянето и обратната връзка)

7. Терапевтични фактори в психодраматичното разиграване – 10 часа
(разширяване на ролевия репертоар, осъзнаване, катарзис, интеграция, поемане на перспектива, функция на наблюдаващото Аз, символизация чрез действие, психо-соматични аспекти на разиграването)

8. Междуличностни процеси – 10 часа
(“пренос”, “емпатия” и “теле”; позитивно и негативно “теле”, социометрия и социо-анализ)

9. Теории на груповата терапия и груповата динамика – 10 часа

10. Ролите на груповия водещ в психодрамата – 10 часа

11. Препятствия в груповия процес – 10 часа
(съпротиви и защитни механизми: разцепване, проекция и проективна идентификация, отричане на реалността, изтласкване, изместване, актинг-аут, принуда към повторение)

12. Терапевтични фактори в групата – 10 часа
(установяване на надежда, универсалност, алтруизъм, емоционално научаване, групата като микрокосмос)

II. ПРИЛОЖЕНИЯ НА ПСИХОДРАМАТА

 1. Индивидуална психотерапия и монодрама – инструменти, структура и психодинамичен процес – 10 часа
 2. Психодрама с деца и юноши – 10 часа
 3. Работа с двойки – 10 часа
 4. Работа с разстройства на личността и зависимости – 10 часа
 5. Работа с психози – 10 часа
 6. Работа с психосоматика – 10 часа
 7. Социометрията като изследване в действие – 30 часа
 8. Фамилни генограми, трансгенерационна работа с психодрама – 20 часа
 9. Работа със сънища, символи и метафори в психодрамата – 10 часа
 10. Психодрама, социодрама и традициите на театъра без сценарий – 10 часа
 11. Психодрама в социалната работа – 10 часа
 12. Основи на психодинамичния процес-анализ. Работа със случаи. – 10 часа