Процедура за прием на обучители и членове на общността към Психодрама Институт Д. Е. А.

Преамбюл: Тази процедура за прием на обучители и членове на общността към Психодрама институт
Д.Е.А. (накратко ПИ ДЕА) се създава предвид изразеното желание за присъединяване към дейностите на ПИ ДЕА на колеги:

 • студенти, обучаващи се в ПИ ДЕА;
 • колеги-обучители, работещи съвместно с основен обучител на ПИ ДЕА;
 • колеги-психодраматисти, търсещи професионална общност, към която да принадлежат, имащи допирни точки с ПИ ДЕА (напр. съвместен опит в процеса на своето формиране или в полето на професионалната реализация);
 •  и колеги-психотерапевти със заявка за продължаващо обучение.
 1. В Съвета на учредителите, формиран и дефиниран от Устава на ПИ ДЕА, участват равнопоставено съ-учредителите и основни обучители на ПИ ДЕА: Боряна Чалъкова, Златко Теохаров, Инна Бранева, Константин Бандеров, Мален Маленов, Петър Цикалов, Светозар Димитров.

  Съветът на учредителите е постоянен и съставът му не се променя, освен в случаите, в които някой от учредителите доброволно не вземе своето решение за напускане на Съвета или в други случаи предвидени в Устава на организацията

 2. Основните обучители на ПИ ДЕА осъществяват:
 • Обучение по психодрама, социометрия и групова терапия;
 • Индивидуална и групова супервизия; обучителна супервизия;
 • Интервюта за прием на обучители и на нови членове на общността към ПИ ДЕА;
 • Създаване на програми и реализиране на изпити за професионална психотерапевтична квалификация;
 • Допълващо обучение-квалификация за обучители по психодрама;
 • Специализирани продължаващи обучения в различни области на Психодрамата, социометрията и груповата терапия:

– Монодрама;

– Социодрама;

– Работа с двойки – партньорска психотерапия;

– Работа със специфични групи: деца и тийнейджъри; хора с психични разстройства; хора със зависимости; учители; професионалисти в различни сфери;

– други.

3. Прием на обучители по Психодрама, социометрия и групова терапия към екипа на ПИ ДЕА:

3.1. На този етап, обучители към екипа на ПИ ДЕА се приемат в следните два случая:

 • колеги-обучители, работещи съвместно с основен обучител на ПИ ДЕА;
 • колеги – независими обучители по психодрама, социодрама и групова терапия, доказали се в областта, чиято практика познава в дълбочина и в професионален контекст поне един от основните обучители на ПИ ДЕА.

3.2. Процедура за прием на обучители към екипа на ПИ ДЕА:

 • Подаване на заявка от страна на кандидата за обучител към екипа на ПИ ДЕА, съдържаща: заявление за включване; представяне на кандидата; препоръка от колегата основен обучител, с когото той/тя работи (е работил/а) или който познава неговата/нейната работа. Заявките могат да се подават по електронна поща на адрес info@deapi.eu .
 • Интервю на кандидата, проведено от двама независими основни обучители, които не са работили пряко с кандидата;
 • Представяне на кандидата в работна среща пред Съвета на учредителите;
 • Представяне на заявката на кандидата и резултатите от интервюто на Съвета на учредителите и гласуване на кандидатурата;
 • След прием на кандидата – най-малко 10 часа индивидуална професионална супервизия с фокус върху обучителната част и дизайна на обучителния уикенд/среща, проведени от независим основен обучител (който не е работил пряко с кандидата).

4. Прием на членове на общността към ПИ ДЕА:

4.1. Приемът на членове на общността към ПИ ДЕА е обусловен от заявките за необходимост от общностна принадлежност на колеги-психодраматисти и студенти на ПИ ДЕА, припознаващи мисията и целите на ПИ ДЕА като близки, родствени до техните.

4.2. Прием на членове на общността към ПИ ДЕА е възможен в следните случаи:

 • Колеги-психодраматисти, търсещи професионална общност, към която да принадлежат, имащи допирни точки с ПИ ДЕА (напр. съвместен опит в процеса на своето формиране) или в полето на професионалната реализация и припознаващи се в мисията и целите на ПИ ДЕА;
 • Настоящи и бивши студенти на ПИ ДЕА, завършващи или завършили асистентско/консултантско или терапевтично ниво.

4.3. Процедура за прием на членове на общността към ПИ ДЕА:

 • Подаване на заявка от страна на кандидата към Съвета на учредителите на ПИ ДЕА, съдържаща: заявление за членство; представяне на кандидата; препоръка от основен обучител, който познава кандидата в процеса на обучение, супервизия, съвместен работен процес или в друг професионален контекст. Заявките могат да се подават по електронна поща на адрес info@deapi.eu .
 • Интервю на кандидата, проведено от един независим основен обучител (непознаващ отблизо кандидата);
 • Представяне на заявката на кандидата и резултатите от интервюто на Съвета на учредителите; гласуване на кандидатурата.

4.4. Права и отговорности на членовете на общността към ПИ ДЕА:

 • Членовете на общността към ПИ ДЕА пазят своята професионална репутация, и съответно – професионалната репутация на ПИ ДЕА;
 • Членовете на общността към ПИ ДЕА спазват Етичния кодекс и компетентностния модел за психотерапия, съобразени със съответните документи на БДПГТ, БАП и FEPTO.
 • Членството в общността на ПИ ДЕА се подновява ежегодно с членски внос-дарение в размер на 23 лв. Членският внос се актуализира спрямо минималната работна заплата /0.3%/.
 • Членовете на общността към ПИ ДЕА имат право да участват в затворени събития на ПИ ДЕА: годишна среща на ПИ ДЕА, работилници, водени от членовете на ПИ ДЕА; школи, провеждани от ПИ ДЕА два пъти годишно; други;
 • Членовете на общността към ПИ ДЕА имат право да участват във външни събития, организирани от ПИ ДЕА, като заплащат такса за събитието с процентно намаление;
 • Членовете на общността към ПИ ДЕА имат право да се обръщат за подкрепа чрез становище по етични и професионални въпроси към Съвета на учредителите на ПИ ДЕА.
 • Членовете на общността към ПИ ДЕА имат право да отправят индивидуално или групово въпроси и предложения към Съвета на учредителите по повод на административни, обучителни и др. въпроси (теми на школите, идеи за дейности и инициативи) и др.

Прието на събрание на Съвета на учредителите на ПИ ДЕА

София, 18.06.2021 г.